विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये टिपणीद्वारे/रिटेनरशिप तत्वावर हंगामी/कंत्राटी स्वरुपात करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांबाबत.

UniPune

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीत संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/ संशोधन संस्था/केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक संलग्नीकरण, नूतनीकरण, स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता व नैसर्गिकवाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

Read More