विद्यापीठच्या सेट विभागाकरीता हंगामी स्वरूपातील एक वर्ष कालावधीसाठी करार पद्धतीने सहायक (लेखा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविणे बाबत.