श्री नरपेश बाबुलाल उठेवाल, हमाल यांच्या जाहीर नोटिसीबाबत.