शैक्षणिक वर्ष २०२ १-२०२२ साठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिकवाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणच्या मान्यतेकमी माहिती (Self Appraisal Report) सादर करणे बाबत.