कोविड-१९ बाबत केलेल्या कामाचे भित्तीचित्र अथवा छायाचित्रण स्पर्धेबाबत.