शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/अभ्यास पाठ्यक्रम/ संशोधन अभ्यासक्रम (एम.फिल., पीएच .डी.)इ.टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive Closure).