शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ करीता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रं (Extension of Approval) सादर करणेबाबत.(ललित कला, व हस्तकला, प्रयोगजीवी कला, इत्यादी अभ्यासक्रमांची सर्व संबंधित संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था)..

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ करीता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रं (Extension of Approval) सादर करणेबाबत.(ललित कला, व हस्तकला, प्रयोगजीवी कला, इत्यादी अभ्यासक्रमांची सर्व संबंधित संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था)..
Scroll to top