महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७ मे, २०२१ नुसार पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत.

Scroll to top