महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ व सन २०१९ एकरूप परिनियम क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता स्वायत्तता दर्जा प्राप्त संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्थासाठी मार्गदर्शक तत्वे/नियमावली.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ व सन २०१९ एकरूप परिनियम क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता स्वायत्तता दर्जा प्राप्त संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्थासाठी मार्गदर्शक तत्वे/नियमावली.
Scroll to top