संलग्नित महाविद्यालये / परिसंस्था येथील प्रवेशित विध्यार्थ्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी आकारण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रम शुल्काबाबत.

संलग्नित महाविद्यालये / परिसंस्था येथील प्रवेशित विध्यार्थ्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी आकारण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रम शुल्काबाबत.
Scroll to top