विद्यापीठाशी संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालये/मान्यता प्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेकडून सेवा विषयक तक्ररींसंदर्भात .

विद्यापीठाशी संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालये/मान्यता प्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेकडून सेवा विषयक तक्ररींसंदर्भात .
Scroll to top