उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची NSP पोर्टलवरून सन २०२१-२२ साठी अंमलबजावणी करणेबाबत.

Scroll to top