सावित्रीबाई फुले यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.