विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत..

विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत..
Scroll to top