शैक्षणिक वर्ष २०१८ – २०१९ ते २०२२ – २०२३ करिता बी. व्होक. (बी.ओक.) अभ्यासक्रमांच्या/कम्युनिटी कॉलेज अंतर्गत शासन मान्यता मिळालेल्या अभ्यासक्रमांचे अर्ज शुल्क, पहिल्या वेळेचे संलग्नीकरण शुल्क, सलग्नीकरणाचे नूतनीकरण व नैसर्गिक वाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव.

शैक्षणिक वर्ष २०१८ – २०१९ ते २०२२ – २०२३ करिता बी. व्होक. (बी.ओक.) अभ्यासक्रमांच्या/कम्युनिटी कॉलेज अंतर्गत शासन मान्यता मिळालेल्या अभ्यासक्रमांचे अर्ज शुल्क, पहिल्या वेळेचे संलग्नीकरण शुल्क, सलग्नीकरणाचे नूतनीकरण व नैसर्गिक वाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव.
Scroll to top