संपूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय गुणपत्रिका मिळत नसल्याने शिष्यवृत्ती योजनेसाठी विध्यार्थ्यांना अर्ज करता येत नसलेबाबत.

Scroll to top