विद्यापीठ विभाग व संलग्नित महाविद्यालये / परिसंस्था येथे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा उपस्थितीबाबत.

Scroll to top