Month: March 2022

जाहीर प्रकटन – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वोत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी अर्ज सादर करणेबाबत- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडिज विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

अर्ज – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार.

अर्ज – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार.

अर्ज – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार.

डॉ. अनंत आणि लता लाभसेटवार व्याख्यान २०२२, दिनांक : ३० मार्च, २०२२ विषय : कोरोनानंतरची कृषीसंस्कृतीतील स्थित्यंतरे.

Scroll to top