विद्यापीठ विभागातील संशोधन केंद्रात बाह्य मार्गदर्शकाना संशोधन मार्गदर्शक म्हणून सहयोगी होण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे.

विद्यापीठ विभागातील संशोधन केंद्रात बाह्य मार्गदर्शकाना संशोधन मार्गदर्शक म्हणून सहयोगी होण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे.
Scroll to top