पीएच.डी. अभ्यासक्रमास प्रवेशित विद्यार्थांचे सादरीकरणानंतर संशोधन व मान्यता समितीस (Research and Recognition Committee) विषय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

Scroll to top