जाहिरात क्रमांक १७, दि.०५/०५/२०२२ विद्यापीठातील विविध विभागातील शिक्षकेतर पदे विद्यापीठ निधीतून हंगामी स्वरूपात ठराविक कालावधीसाठी भरण्यासाठीची जाहिरात.

Scroll to top