मराठी विभाग : विद्यावाचस्पती मराठी प्रवेश परीक्षा, मुलाखत : दुसरी फेरी : दिनांक : ९ आणि १० जून, २०२२.

Scroll to top