विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून व इतर संस्थेकडून मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून व इतर संस्थेकडून मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
Scroll to top