शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/ अभ्यास पाठ्यक्रम/ संशोधन अभ्यासक्रम (एम.फिल., पीएच .डी.) इ. टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive Closure )अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करण्याकरिता ऑनल.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/ अभ्यास पाठ्यक्रम/ संशोधन अभ्यासक्रम (एम.फिल., पीएच .डी.) इ. टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive Closure )अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करण्याकरिता ऑनल.
Scroll to top