विद्यापीठ विभागातील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क व प्रयोगशाळा शुल्क श्रेयांकाप्रमाणे (क्रेडिट) (Per credit) लागू करण्याबाबत.

विद्यापीठ विभागातील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क व प्रयोगशाळा शुल्क श्रेयांकाप्रमाणे (क्रेडिट) (Per credit) लागू करण्याबाबत.
Scroll to top