Month: August 2022

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४व २०२४-२५ करीता संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण,स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता व नैसर्गिकवाढ तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता नवीन संशोधन केंद्र.

Scroll to top