मतदार यादीतील तपशीलाशी जोडण्याकरिता आणि प्रमाणीकरणासाठी मतदारांकडून ऐच्छिकपणे आधाराची माहिती संग्रहित करणे व कायदा /नियमांमधील सुधारणांच्या अधिसूचनेची अमलबजावणी करणेबाबत.

मतदार यादीतील तपशीलाशी जोडण्याकरिता आणि प्रमाणीकरणासाठी मतदारांकडून ऐच्छिकपणे आधाराची माहिती संग्रहित करणे व कायदा /नियमांमधील सुधारणांच्या अधिसूचनेची अमलबजावणी करणेबाबत.
Scroll to top