मा. शिक्षण संचालक , शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजीचे पत्रानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत.

मा. शिक्षण संचालक , शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजीचे पत्रानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत.
Scroll to top