रासेयो संलग्नित सर्व महाविद्यालये परिसंस्था आणि प्राध्यापक यांची बँक खातेविषयक माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर अद्यावत करण्याबाबत.

रासेयो संलग्नित सर्व महाविद्यालये परिसंस्था आणि प्राध्यापक यांची बँक खातेविषयक माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर अद्यावत करण्याबाबत.
Scroll to top