सन 2022-23 मधील केंद्र शासन पुरस्कृत NSP पोर्टलवरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी Post Matric शिष्यवृत्ती योजनेच्या मुदतवाढीबाबत.

सन 2022-23 मधील केंद्र शासन पुरस्कृत NSP पोर्टलवरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी Post Matric शिष्यवृत्ती योजनेच्या मुदतवाढीबाबत.
Scroll to top