जाहीर प्रकटन/जाहिरात क्र.०२, दि.१०/०१/२०२३ – शैक्षणिक वर्ष २०२३ -२०२४ साठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालयाच्या मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेसाठी.

जाहीर प्रकटन/जाहिरात क्र.०२, दि.१०/०१/२०२३ – शैक्षणिक वर्ष २०२३ -२०२४ साठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालयाच्या मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेसाठी.
Scroll to top