केंद्र हिस्सा योजना (C.S.S.)अंतर्गत केंद्रीय नोडल अकॉउंट(C.N.A.) रासेयो सहायक अनुदान निधी वितरणाची अंमलबजावणी करणेसाठी विद्यापीठ तसेच महाविध्यालय स्तरावर Z.B.S.A.खाते SBI च्या नजीकच्या शाखेमध्ये उघडणेबाबत.

केंद्र हिस्सा योजना (C.S.S.)अंतर्गत केंद्रीय नोडल अकॉउंट(C.N.A.) रासेयो सहायक अनुदान निधी वितरणाची अंमलबजावणी करणेसाठी विद्यापीठ तसेच महाविध्यालय स्तरावर Z.B.S.A.खाते SBI च्या नजीकच्या शाखेमध्ये उघडणेबाबत.
Scroll to top