सन २०२२-२३ मधील केंद्र शासन पुरस्कृत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनेचे महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज पडताळणीबाबत व मुदतवाढीबाबत.

सन २०२२-२३ मधील केंद्र शासन पुरस्कृत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनेचे महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज पडताळणीबाबत व मुदतवाढीबाबत.
Scroll to top