केंद्र हिस्सा योजना (CSS) अंतर्गत केंद्रीय नोडल अकाउंट (CNA) द्वारे रासेयो सहायक अनुदान निधी वितरणाची अमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय स्तरावर ZBSA खाते SBI च्या शाखेमध्ये उघडून PFMS ला मॅपिंग करणेबाबत.

केंद्र हिस्सा योजना (CSS) अंतर्गत केंद्रीय नोडल अकाउंट (CNA) द्वारे रासेयो सहायक अनुदान निधी वितरणाची अमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय स्तरावर ZBSA खाते SBI च्या शाखेमध्ये उघडून PFMS ला मॅपिंग करणेबाबत.
Scroll to top