प्रस्तुत विद्यापीठाशी संलग्नित शिक्षणशास्त्र व शारीरिक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांचे शैक्षणिक व विद्याविषयक तपासणीकरिता (Academic Audit) माहिती सादर करणेबाबत.

प्रस्तुत विद्यापीठाशी संलग्नित शिक्षणशास्त्र व शारीरिक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांचे शैक्षणिक व विद्याविषयक तपासणीकरिता (Academic Audit) माहिती सादर करणेबाबत.
Scroll to top