बी.

शैक्षणिक वर्ष २०१८ - २०१९ ते २०२२ - २०२३ करिता बी. व्होक. (बी.ओक.) अभ्यासक्रमांच्या/कम्युनिटी कॉलेज अंतर्गत शासन मान्यता मिळालेल्या अभ्यासक्रमांचे अर्ज शुल्क, पहिल्या वेळेचे संलग्नीकरण शुल्क, सलग्नीकरणाचे नूतनीकरण व नैसर्गिक वाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव.

मुदतवाढ -  विद्यापीठाशी संलग्नित कला , वाणिज्य, विज्ञान व बी. एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज  अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्ष  २०२१-२०२२ आणि २०२२-२०२३ च्या संलग्नीकरणाची/नैसर्गिकवाढीची  माहिती स्वयं मूल्यमापन अहवालाद्वारे.

विद्यापीठाशी संलग्नित कला , वाणिज्य, विज्ञान व बी. एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज  अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्ष  २०२१-२०२२ आणि २०२२-२०२३ च्या संलग्नीकरणाची/नैसर्गिकवाढीची  माहिती स्वयं मूल्यमापन अहवालाद्वारे (Self Appraisal Report) सादर कर