मधील

जाहिरात क्र.२८,दि.२१/१०/२०२१ मधील पद क्र.१, २, ३ व ७ या पदांसाठी अर्ज छाननीअंती पात्र /अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.

विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत..

महाराष्ट्र  सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ व  सन  २०१९ एकरूप परिनियम क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता स्वायत्तता दर्जा प्राप्त संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्थासाठी मार्गदर्शक तत्वे/नियमावली.

जाहिरात क्रमांक ४४, दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१९  नुसार  वर्ग ब व वर्ग क मधील पदांची दिनांक ३० जुलै २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल..