विभाग

महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.

मराठी विभाग : विद्यावाचस्पती मराठी प्रवेश परीक्षा, मुलाखत : दुसरी फेरी : दिनांक : ९ आणि १० जून, २०२२.

जाहीर प्रकटन – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वोत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी अर्ज सादर करणेबाबत- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडिज विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

विद्यापीठ विभाग व संलग्नित महाविद्यालये / परिसंस्था येथे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा उपस्थितीबाबत.

विद्यापीठ विभाग व संलग्नित महाविद्यालय संशोधन केंद्रातील पीएच डी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी मुलाखत प्रक्रिया २०२११-२२.

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, अधिसूचना क्रमांक :- सार्वसु-1122/प्र.क्र २१/कार्या -२९, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये सार्वजनिक सुट्टी..

महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.

विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग व संलग्नीत महाविद्यालय/परिसंस्थातील नियमित वर्ग सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना.

Scroll to top