राजर्षी शाहू महाराज स्मृतिशताब्दी – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

महात्मा बसवेश्वर जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

जाहीर प्रकटन – शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२०२३ साठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालये , परिसंस्था, नवीन पाठयक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेसाठी.

नव्या युगातील नवे स्वयंसेवक या विशेष विषयावर राज्यस्तरीय ई – कार्यशाळा सहभागाबाबत.

महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

जाहीर प्रकटन – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वोत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी अर्ज सादर करणेबाबत- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडिज विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

अर्ज – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार.

Scroll to top